Privacyverklaring

Privacyverklaring MR Vastgoedbeheer

25 mei 2018

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op alle door MR Vastgoedbeheer geleverde producten en diensten.

MR Vastgoedbeheer, gevestigd te Wassenaar (Kerkstraat 14, 2242 HG), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Rechten betrokkenen eigenaren/bewoners:

  • Recht op vergetelheid. Na verkoop van een appartement en afhandeling van de financiën worden de contactgegevens gewist. Vanwege de uitvoering van de VvE taken heeft de eigenaar niet het recht de contactgegevens te laten wissen voor die tijd
  • Recht op inzage, rectificatie en aanvulling
  • Recht op beperking van de verwerking. De eigenaar heeft het recht om zijn email adres te laten wissen, zodat deze niet meer gebruikt wordt voor digitale communicatie.
  • Recht op bezwaar. De eigenaar kan een klacht indienen bij het bestuur indien de eigenaar bezwaren heeft tegen de wijze waarop de gegevens worden gebruikt. De voorzitter van het bestuur beoordeeld en beantwoord de klacht binnen een redelijke termijn. De eigenaar heeft geen recht op bezwaar tegen het verwerken van zijn gegevens uit hoofde van de uitvoering van de splitsingsakte.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mrvastgoedbeheer.nl. MR Vastgoedbeheer zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op uw verzoek reageren.

LEDEN-INFORMATIE VVE

MR Vastgoedbeheer is een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in AVG in geval dat MR Vastgoedbeheer bestuurder is van de VvE. In de gevallen dat MR Vastgoedbeheer een beheerdersrol vervult is het bestuur van de VvE de verwerkingsverantwoordelijke en MR Vastgoedbeheer de verwerker.

MR Vastgoedbeheer heeft de ledeninformatie, zijnde; naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres, op een veilige manier geadministreerd.

MR Vastgoedbeheer maakt gebruik van deze gegevens voor de uitvoering van de taken van de VvE zoals geregeld in splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement en in brede zin alle activiteiten die door de VvE worden uitgevoerd. Deze taken zij nader omschreven in de overeenkomst tussen MR Vastgoedbeheer en de VvE.

Leden-informatie wordt niet gedeeld met anderen zonder toestemming van betrokkene. De ledeninformatie wordt, indien MR Vastgoedbeheer als externe beheerder haar rol vervuld, verwerkt in opdracht van de bestuursleden van de VvE.

Er zal met de betrokken besturen van de vve een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomsten zullen vóór eind 2018 door alle bestuursleden en MR Vastgoedbeheer zijn ondertekend en geadministreerd.

MR Vastgoedbeheer is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop bestuursleden omgaan met de leden-informatie. Zij zullen als verwerkingsverantwoordelijken een overeenkomst afsluiten met de leden.

MR Vastgoedbeheer zal (vanaf 24 mei 2018) e-mailadressen van de leden afschermen voor de overige leden door leden te mailen in de BCC.

MR Vastgoedbeheer zal de leden van de kascommissies (voor de kascontrole uitgevoerd na 24 mei 2018) een verklaring laten ondertekenen hoe kascommissieleden omgaan met gevoelige leden informatie als; NAWTE, betaalgedrag en bankrekeninggegevens.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bij de verwerking van persoonsgegevens is MR Vastgoedbeheer gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MR Vastgoedbeheer zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

WEBSITEBEZOEK

Op de website van MR Vastgoedbeheer worden geen bezoekgegevens bijgehouden. MR Vastgoedbeheer gebruikt deze informatie niet om de werking van de website te verbeteren.

 

GOOGLE ANALYTICS

MR Vastgoedbeheer maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MR Vastgoedbeheer bij Google.

MR Vastgoedbeheer heeft Google geen toestemming gegeven om via MR Vastgoedbeheer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

 

BEVEILIGEN

MR Vastgoedbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MR Vastgoedbeheer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MR Vastgoedbeheer op via info@mrvastgoedbeheer.nl .

 

MR Vastgoedbeheer is als volgt te bereiken:

 

Vestigingsadres:

Kerkstraat 14, 2242 HG Wassenaar

KvK-nummer:

84746432

 

Telefoon:

070 51 21 677

 

Email:

info@mrvastgoedbeheer.nl