Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is een VvE?

Vereniging waarvan een appartementseigenaar van rechtswege lid is. De VvE zorgt voor de instandhouding van het gebouw.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht houdt in dat men mede-eigenaar is van het gehele complex en bovendien recht heeft op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van een gebouw, het privé-gedeelte. Tevens heeft men het recht om de gemeenschappelijke gedeelten te gebruiken. Een appartementsrecht wordt juridisch beschouwd als een registergoed, zoals een gewoon huis, zodat daarop een hypotheek kan worden gevestigd. De omschrijving van het appartementsrecht is opgenomen in de splitsingsakte.

Wat zijn de officiële organen van de VvE?

Er zijn vijf verschillende organen te definiëren binnen de VvE:

 1. Vergadering van Eigenaren
 2. Voorzitter van de Vergadering
 3. Bestuur en bestuurders
 4. Kascommissie
 5. Overige Commissies

Wat is de Vergadering van Eigenaren?

De Vergadering van Eigenaren is het hoogste orgaan in de VvE waar alle eigenaren aan mogen deelnemen. De vergadering neemt de beslissingen binnen de vereniging en geeft aan tot waar het bestuur of de bestuurder zelfstandig beslissingen kan nemen. De vergadering is het enige orgaan wat het bestuur kan benoemen of ontslaan.

Wat is de rol van de voorzitter van de Vergadering?

De Vergadering van Eigenaren kiest uit de leden van de VvE (de eigenaren) een voorzitter, die de vergadering dient te leiden.

Wat doet het bestuur?

De Vergadering van Eigenaren dient een bestuurder te benoemen. De wet bepaalt dat het bestuur van een VvE wordt gevormd door één persoon, tenzij in de statuten is bepaald dat er twee of meer bestuurders zijn. Een bestuurder/bestuur kan te allen tijde door de vergadering van eigenaren worden geschorst of ontslagen. De modelreglementen bepalen dat het bestuur voor onbepaalde tijd wordt benoemd. Het bestuur is te zien als de algemeen vertegenwoordiger van de VvE en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten die door de Vergadering van Eigenaren is genomen.

Wat houdt een kascommissie in?

De kascommissie bestaat uit leden van de VvE die achteraf controleert of de ontvangsten en uitgaven van de VvE volledig en op juiste wijze zijn verantwoord. De kascommissie rapporteert aan de Vergadering van Eigenaren.

Waaruit bestaan de jaarstukken van de VvE?

De jaarstukken zijn de boekhoudkundige stukken die een VvE jaarlijks moet opmaken en bestaat uit:

 • Balans
  Het overzicht van bezittingen en schulden
 • Exploitatie overzicht (winst & verliesrekening)
  Het overzicht waaruit de opbrengsten, de kosten en het exploitatiesaldo blijkt, behaald in het voorbije jaar
 • Begroting
  Schatting van inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Met een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) krijgt u een overzicht van de (toekomstige) kosten voor onderhoud over een langere termijn. Op basis van een MJOP kan een Vereniging van Eigenaren de reserveringen voor planmatig onderhoud bepalen. Om deze uitgaven te kunnen bekostigen bouwt de VvE een reservefonds op.

Welke verzekeringen zijn van belang voor de VvE?

Het splitsingsreglement bepaalt welke verzekeringen de VvE verplicht is af te sluiten. Gezien het feit dat het appartementencomplex of het pand waarin de appartementen zich bevinden gemeenschappelijk bezit is, is de verantwoordelijkheid voor schade aan het gebouw ook gemeenschappelijk. De meest voorkomende verzekeringen bij VvE’s zijn:

 • opstal/glasverzekering
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 • rechtsbijstandverzekering.

Wat is een splitsingsakte?

De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (Statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn.

De VvE kan de splitsingsakte wijzigen. Hiervoor is 80 % van de stemmen in een Vergadering van Eigenaren nodig. Het kan zijn dat in de akte staat dat hier 100 % voor nodig is.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Als aanvulling op de splitsingsakte en het modelreglement kan het raadzaam zijn een huishoudelijk regelement vast te stellen waarin zaken van ‘huishoudelijke aard’ worden geregeld. Je kunt hierbij denken aan zaken als het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en zonneschermen die mogen worden toegepast. Het huishoudelijk regelement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het modelreglement, noch met die van de goede trouw (redelijkheid en billijkheid). Mochten er toch bepalingen in strijd zijn, dan zijn deze nietig.

Wat wordt er verstaan onder servicekosten?

Het bedrag dat periodiek wordt geïnd van de appartementseigenaren/bewoners teneinde de gemeenschappelijke kosten van de instandhouding van de gemeenschappelijke delen van het gebouw te kunnen voldoen. Een eigenaar is verplicht deze te betalen. De hoogte wordt vastgesteld in de Vergadering van Eigenaren.

Wat is een modelreglement?

Reglement waarin algemene zaken die voor iedere VvE gelden zijn vastgelegd, teneinde het opstellen van een splitsingsakte te vereenvoudigen. Er zijn meerdere versies:

Welk modelreglement van toepassing is staat beschreven in de splitsingsakte.

Wat moet ik doen als ik onze VvE wil activeren of het beheer wil uitbesteden?

Contact opnemen met MR Vastgoedbeheer